Voorwaarden

Het abonnement wordt afgesloten voor 4 uitgaven resp. 4 maanden. Indien niet één maand voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk opgezegd is, loopt het abonnement automatisch voor vier maanden door.

De levering geschiedt per post. Wijzigingen in het leveringsprogramma voorbehouden.

Het abonnement is per vier maanden vooruitbetaling verschuldigd.

Bij betalingsachterstand wordt het totaalbedrag direct opeisbaar. De levering van de bladen wordt dan stopgezet en wordt eerst na betaling van het gehele abonnement voortgezet.

De kosten van de incasso zijn voor rekening van de abonnee. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. Betalingen aan propagandisten en van de leveringsvoorwaarden afwijkende mondelinge afspraken zijn ongeldig.

Verhuizing

De intekenaar is verplicht Cartoon Express op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen van zijn adres. Bij gebreke hiervan is Cartoon Express niet verantwoordelijk voor vertraging in de levering.

Automatische Bank-/giro-incasso

Indien de intekenaar Cartoon Express heeft gemachtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende verschuldigde bedragen van zijn bank of girorekening af te schrijven zijn onderstaande punten van belang.

A. De intekenaar kan ten alle tijden zijn machtiging intrekken door schriftelijke opzegging bij Cartoon Express. De intekenaar dient dan op een andere wijze aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

B. Indien de intekenaar niet akkoord kan gaan met een van zijn rekening afgeschreven bedrag kan deze bankinstelling of postgiro binnen de daarvoor door de respectieve instellingen bepaalde termijn een schriftelijke opdracht geven, dit bedrag weer op zijn rekening terug te boeken. De postgiro en banken stellen hiervoor een termijn van 30 dagen na boekingsdatum.

Wijze van betaling

Indien Cartoon Express onverhoopt geen gebruik kan maken van de door de intekenaar verleende incassomachtiging, dient de intekenaar zelf voor de betaling zorg te dragen. Indien de intekenaar Cartoon Express niet heeft gemachtigd de verschuldigde bedragen van zijn bank- of girorekening af te schrijven, dan dient de intekenaar gebruik te maken van de door Cartoon Express toegezonden acceptgirokaarten. Het in ongerede raken of niet ontvangen van de door Cartoon Express verzonden acceptgirokaarten ontslaat de intekenaar zich niet van de betalingsverplichtingen. De intekenaar dient zelf voor de betaling zorg te dragen.

Als u wilt opzeggen, kunt u dat het beste doen bij aangetekende brief of briefkaart uiterlijk zes dagen nadat u zelf de overeenkomst heeft getekend. Uw brief of briefkaart komt dan op tijd aan. Zie bedrijfsgegevens voor het correspondentieadres.